n <- 100
x <- rnorm(n)
par(mfrow=c(1,2), las=1)
for(i in 1:8) {
  y <- i*x + rnorm(n)
  plot(x, y, main=i)
}